28.03.2022
ДОБАВЯНЕ НА МОДУЛ CASHFLOW ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ КЪМ СИСТЕМА ИНТРАНЕТ НА БУЛСАТКОМ
ДОБАВЯНЕ НА МОДУЛ CASHFLOW ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ КЪМ СИСТЕМА ИНТРАНЕТ НА БУЛСАТКОМ
През месец март 20 22 БУЛСАТКОМ и Уеб Трейд подписаха договор за ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ - CASHFLOW - МОДУЛ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ ИНТРАНЕТ СИСТЕМАТА  Web Trade разработи и поддържа система "ИНТРАНЕТ" от 2020 г.   В рамките на договора, в един етап на развитие в периода март 2022 г. - май 2022 г., ще бъдат разработени следните функции :     Доклади на технически екипи в бизнес центрове Разработване на нова категория доходен паричен поток - "Опериран паричен поток" През работния ден продавач-консултантът може да докладва на техническия екип Автоматично генериране на протокол за превод на суми Разработване на отчети доклад за направени корекции Доклад за фискално устройство на технически екип Експортира в Excel Генериране на PDF отчети Справки за фискално устройство в Бизнес център
28.03.2022
Ресертификация за  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013
Ресертификация за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013
През месец Март 2022г., WebTrade защити одити по ресертификация по новата версия на стандартите за ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO/IEC 27001:2013.   Сертификатите са  валидни за всички дейности, свързани с: Дефиниране на изисквания за разработване на софтуерни системи и платформи Софтуерни продукти и услуги Интернет страници Онлайн магазини Портали Интеграция на софтуерни системи Поддръжка на софтуерни системи, сървъри, платформи и продукти Консулски услуги в областта на софтуерни системи, автоматизация на процеси, информационен портал Онлайн маркетинг Графичен дизайн  Притежанието на сертификатите: ISO/IEC 27000 Системата за управление на информационната сигурност - Гарантира спазването на законовите и договорните задължения, свързани с информационната сигурност в контекста на дейността на WebTrade, в това число предоставените от клиентите данни и чувствителна информация. ISO 14001: ISO 14001 Системата за управление на околната среда - Гарантира спазването и контрола над опазването на околната среда – Чрез икономично и ефикасно управление, WebTrade се стреми да намали вредното въздействие над околната среда, като по този начин гарантира изпълнението на нормативните изисквания. ISO 9001:2015 Системата за управление на качеството – Гарантира основен стандарт за системи за управление. Успешното прилагане на стандартите подобрява организационните условия на работа на WebTrade, както и квалификация на персонала; увеличава качеството на клиентското обслужване.  
14.03.2022
2022/2023 Кандидатстудентска кампания на ВУТП стартира през ACADI.EU
2022/2023 Кандидатстудентска кампания на ВУТП стартира през ACADI.EU
Висше училище по телекомуникации и пощи стартира кандидатстудентска кампания 2022/2023 с ACADI.EU - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебен процес и общежития   1.   Кандидатстудентска кампания: Възможност за избор на една или няколко образователни степени: Бакалавър Професионален бакалавър Магистър Доктор Добавяне на неограничен брой класирания (за прием на студенти) Определяне период на активност на кампанията – начална и крайна дата Обвързване на Кандидатстудентска кампания с Учебна година Задаване на брой места по специалности и форма на обучение: Редовно държавна поръчка Редовно платено Задочно държавна поръчка Задочно платено Дистанционно държавна поръчка Дистанционно платено Въвеждане на балообразуващи предмети и направления Право на кандидатстване по кандидатстудентска кампания – позволено/забраненоПравата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания. Кандидат-студентите използват платформата за регистрация на кандидатура по избрана от тях кампания. Учебен отдел може да изпраща индивидуални и групови съобщения към Кандидат-студентите.  2.   Учебна година: Задаване период на активност на учебната година; Учебна година е задължителен компонент при създаване на Кандидатстудентска кампания и при Настаняване в общежитие.    3.   Логове: Проследяване действията на потребителите в платформата на принципа кой, кога, какво. 4.  Съобщения и нотификации: o   Платформата поддържа вътрешни съобщения- нотификации и съобщения, изпратени по електронна поща.  o   Архив изпратени съобщения   Учебен отдел: 1.   Управление организационната структура в университета: Факултети Катедри Катедрата се свързва към конкретен факултет Към катедрата се свързват преподаватели Департаменти Към департамента се свързват преподаватели Професионални направления Специалности Специалност се свързва към факултет, катедра, степен и професионално направление Дисциплини Дисциплина може да се свърже към една или повече специалности При създаването на Учебен план се задава Специалност, Професионално направление и Дисциплини. Специалности се посочват при създаване на Кандидатстудентска кампания и при кандидатура на Кандидат-студент. Автоматично се изчислява бала за конкретна специалност.       2.   Кандидат-студенти: Редакция на профил на кандидат-студент: Лични данни Оценки и начин за участие в класиране Документи за кандидатстване Желани специалности Намерение за ползване на общежитие Управляване на права за редакция на кандидатура от кандидат-студент: За конкретен Кандидат-студент За конкретна Кандидатстудентска кампания Импорт на оценки от тест: Английски език Биология Общообразователен тест Статус на кандидат-студент: За обработка Изчакване документи Обработен Недопуснат до класиране Некласиран  Резерва Класиран Записан Подстатус на кандидат-студент: Статус Класиран с подстатус: 1 класиране 2 класиране 3 класиране Статус Некласиран с подстатус: 1 класиране 2 класиране 3 класиране Статус „За обработка“: Регистриран Изчакване на онлайн корекция Изчакване на оригинали Обработка на оригинали Бележки към кандидат-студенти Експорт на кандидат-студенти Лог за Кандидат-студенти - Запис на информация за действията по кандидатура на кандидат-студент Нотификация по имейл за действия по кандидатура на кандидат-студенти Регистър на кандидат-студенти Всяка редакция от Учебен отдел по конкретна кандидатура се отразява в профила на Кандидат-студенти. Намерения за ползване на общежитие се отбелязват в Справки. Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания. 3.  Студенти Специалност/учебен план и семестър Факултетен номер Бележка към студента с възможност за добавяне на файл Документи: Добавяне на документи към студент  Съобщение към документ Тип документ Шаблони на документи: Заявление Заявление за изпит Молба-декларация за стипендия Заявление за разсрочено плащане Декларация за здравно-осигуряване Уверение за банка Видимост на документа Статус и подстатус на студент: Записан Редовен Прехвърлен от друг ВУЗ Признат семестър Възстановени права прехвърлен Прекъснал Незаверен семестър Неплатена такса Слаб успех Лични причини Здравословни причини Незаписване на семестър Семестриално завършил Дипломиран Бакалавър Магистър Отписан Изключен  Напуснал Отписан с право на дипломиране 4.  Документооборот Обработка на документи на студент Резолюция към отразен документ Съобщение към документ Качване на файл Регистър очакващи резолюция и отразени документи; 5.   Учебен план: Задаване форма на обучение: Редовно Задочно Дистанционно Избор на специалност Въвеждане на професия Срок в обучението по семестри Начална дата, от която влиза в сила учебния план Добавяне на дисциплини за всеки семестър: Задължителни дисциплини Избираеми дисциплини Факултативни дисциплини Група от Избираеми/Факултативни дисциплини Код за конкретна дисциплина Хорариум в часове за всяка дисциплина/група– Лекции, Семинарни, Лабораторни, Извън аудиторна заетост Кредити за всяка дисциплина/група Лог – Информация за извършените действия по конкретен учебен план 6.   Учебни зали: Тип зала: Аудиторна Семинарна Лаборатория Капацитет на зала 7.   Справки: Справка за кандидат-студенти с намерение да ползват общежитие: брой желаещи от общ брой кандидати преглед на желаещите   Управител общежитие: Настаняване: Учебна година Вид настаняване – от списък с тип наематели Период на настаняване Резервиране на легло Наемател – външно лице/студент Освобождаване на стая от наемател Архив настанявания Просрочени настанявания Настаняване на външно лице – българин/чужденец Тарифи за стая със заемане на 1/2/3/4 легла в стая според тип наемател и тип стая. Регистър на настанените. Регистър и управление на блокове, стаи, легла. Проверка за свободни стаи и свободни легла.       Добавянето на ново настаняване от стая се отбелязва в меню „Настаняване“.   Кандидат-студент: 1.   Кандидатстване за Магистър/Бакалавър (Проф. бакалавър): Възможност за кандидатстване/регистрация: Лични данни Образование, оценки и начин на кандидатстване: ДЗИ Изпитен тест във ВУТП Конкурсен изпит/тест във друг ВУЗ Документи за кандидатстване Желани специалности Намерение за ползване на общежитие При кандидатстването платформата изчислява бала за съответната специалност Създаване на профил на кандидат-студент след завършване на кандидатура Информационно съобщение за успешна регистрация в платформата Имейл за потвърждаване на регистрация  Задължителна смяна на парола след първоначален вход в системата   2.   Достъп и редакция на кандидатура, в случай, че Учебен отдел позволи   Студент - потребител: 1.   Добавяне на документи Съобщение към документ Качване на файл 2.   Шаблони на документи   Преподавател - потребител: 1.   Регистър студенти Студентско досие 2.   Учебен план 3.   Учебни зали 4.   Преглед стуктура на университета   Функции в разработка: Класиране Записване Електронно подаване на молби и получаване на уверения Изпитни протоколи Интеграция с SMS/Viber Онлайн плащане на такси и общежития
08.11.2021
Театър София - Министерство на Културата
Театър София - Министерство на Културата
Уеб Трейд спечели конкурс за изпълнение на: двуезичен уеб сайт със Система за управление на съдържание (CMS) по проект „Пер Гюнт пътува“ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“) Театър „София“ и Министерство на Културата сключиха договор № BGCULTURE-2.001-0038-C01/04.06.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ на стойност 361 580.46 лв., за изпълнение на проект „Пер Гюнт пътува“ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“ (Първа покана за набиране на проектни предложения (BGCULTURE-2.001) по Резултат 2 „Подобрен достъп до култура и изкуства“).   Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура, които: да представят нова трактовка на класическото произведение на Ибсен „Пер Гюнт“; да привлекат нови публики и предоставят уникално преживяване от срещата с живото изкуство-мултидисциплинарен театрален спектакъл-драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация; да провокират интереса и да ангажират публиката чрез практическо въвличане в театралния творчески процес; да предизвикат творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието; да се създадат нови културни партньорства.    Проектът включва създаване на нова постановка по драматичната поема „Пер Гюнт“ на Хенрих Ибсен, съвместно с нашите партньори „Института за изследвания на Ибсен“ в Осло, провеждане на уъркшопи и представяне на пиесата „Пер Гюнт“ както на сцената на Театър „София“, така и на различни сцени в София, България и Норвегия. Целият процес ще бъде обхванат в документален филм с основна тема за съвременния подход към Ибсен и реализацията на постановката „Пер Гюнт“. Ще бъдат  проведени съвместни семинари в София и Осло на тема „Подход към Ибсен и „Пер Гюнт“ – интерпретация и театрален опит“.   През целия процес ще бъде осигурено широко разпространение на информация за проекта, ще разработим двуезичен уеб сайт (на български и английски) където ще качим документалния филм и цялата информация за дейностите по проекта, за по-добра комуникация с нашите зрители,  с цел популяризиране на произведението.
08.11.2021
Калима  Ауто
Калима Ауто
  Уеб Трейд сключи договор с Калима Ауто за разработване на софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства Платформата ще съдържа следните модули: Бърз достъп до информация за всеки клиент Единно място за съхранение на комуникацията с клиента Брокерите въвеждат статус и бележки по всяко време, през мобилно устройство за всеки клиент, договор, вноска, плащане Следите клиентските депозити, падежи на вноски, статус и допълнителни уговорки  Цялостен и детайлен поглед върху досието на клиент заедно с неговия финансов статус Проследявате падежи и вноски Променяте датите на падеж на вноска за целия договор  при  Прозрачност при преглед на събития в системата Регистър на потенциални и текущи клиенти с търговски детайли информация за контакт Регистър на договорите с клиенти и финансов статус на всеки договор. Назначаване на брокер към договор Изчисление на платени и оставащи вноски Частично плащане на вноска Депозити към договори Възможност за запис на бележки и документи към всяко действие във системата Изпращане на електронна поща до клиент или група клиенти и автоматично архивиране към досието на клиента Отчети по приходи и просрочени вноски Регистър на действията

Софтуерни системи