Планиране, разпределение, пренос и отчитане на газ

СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГАЗ - ПЛАНИРАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕНОС И ОТЧИТАНЕ


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ КЛИЕНТИ НА ГАЗ:

 • Данни на клиента
 • Лица за комуникации
 • Договори
 • Акцизи
 • Точки за пренос
 • Преглед и принтиране на годишни програми
 • Преглед, промяна
 • Oдобрение на годишен, тримесечен и месечен капацитет
 • Преглед, промяна и одобрение на дневни и тримесечни заявки за промяна на количествата
 • Генериране, одобрение и изпращане на месечни актове
 • Генериране на минимални количества
 • Въвеждане на изразходвани количества
 • Импорт на реално пренесени количества

   ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ КЪМ КЛИЕНТА:

 • Въвеждане на годишна програма по линии
 • Въвеждане на прогнозни количества
 • Заявка за:
  • Годишен капацитет
  • 3 месечен капацитет
  • Месечен капацитет
  • Дневен капацитет
 • Заявка за промяна на:
  • Дневни количества
  • Месечни количества
  • Въвеждане на изразходвани количества при гроздове
  • Преглед на реално пренесени количества
  • Отпечатване и качване на месечни актове
  • Преглед на фактури
  • Подаване на заявка за промяна на данни
  • Разпределяне и подписване на акциз
  • Калкулатор за преобразуване на кубични метри в енергийни единици (MWh) и
  • обратно
    

   СИСТЕМАТА ПОДДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ И ПАРАМЕТРИ:

 • Точки за пренос:
  • Райони
  • Входни точки
  • Изходни точки
  • Изходни линии
 • Коефициенти:
  • Налягане
  • Висша калоричност
  • Месечен коефициент за МВч
  • Коефициенти за над и под вземане
  • Дати, часове за подаване и приемане на дневни и месечни заявки за промяна на количествата и капацитет

   СЛЕДНИТЕ ФУНКЦИИ: 

 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТИ
 • Качество на газа
 • Aвтоматизиран и ръчен процес по одобрение и промяна на:
  • Годишен капацитет
  • 3 месечен капацитет
  • Месечен капацитет
  • Дневен капацитет
  • Генериране на обобщена заявка за доставка на газ
  • Работа с филтри и справки
  • Интеграция със счетоводна програма експорт на данни за фактури
  • Интеграция с Булгартрансгаз за пренесени количества и заявка за пренос
  • Генериране на протоколи

 



 


Система за управление на заявки и доставки на газ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЯВКИ И ДОСТАВКИ НА ГАЗ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   ПРОФИЛ НА ДОСТАВЧИКА:
 • Създаване на профили на оператори, които да работят със системата
 • Възможност за добавяне на нови клиенти, създаване на профили, управление и редакция
 • Досие на клиента
 • Информация за клиента
 • Добавяне на договори към профил на клиент
 • Договори – рамков договор
 • Анекси – всеки анекс е за определен период с определени условия за определени точки. За една и съща точка за един и същ период има възможност за два договора с различни условия и цени.
 • Условия по договор
 • Срок
 • Толеранси
 • Договори – опция автоматично попълване на договор
 • Анекси – опция автоматично попълване на анекс
 • Настройка (въвеждане) на точки
 • Настойка за подаване на дневни заявки, промяна на месечно количество, заявки за капацитет
 • Заявки:
  • Дневните заявки - могат да надвишават или да не се вземат до % определен по договора. Ако има количества под или над, които не са одобрени от оператор, се заплаща санкция, която е разлика в цената за балансиране.
  • Има друг тип условия на договорите, при които доставчика дава възможност първите "n" на брой дни от месеца, клиентът да вземе колкото му е необходимо газ без санкция
  • Месечни заявки - промяна на количествата се осъществява в определен период от предходния месец за дневното количество за бъдещи месеци на дневна база. Няма неработни дни.
  • Заявки за капацитетни продукти
  • Одобряване и отхвърляне на заявки за доставка на природен газ на дневна и месечна база по клиенти
  • Автоматично генериране на документи по направените заявки и съответните одобрения
 • Капацитет
 • Цена газ
 • Дата на плащане
 • Тип фактуриране
 • Акциз
 • Санкциониращо ограничване/спиране
 • Прекратяване на договор - Изчисляване на неустойки при прекратяване
 • Процес по одобряване на количества на дневна база
 • Процес по одобряване на месечни количествата
 • Процес по одобряване на месечни количествата
 • Интеграция с Булгартрансгаз
 • Подаване на дневни количества от страна на доставчика
 • Подаване на реално пренесени количества от страна на Булгартрансгаз – количествата за клиентите на грозд се разпределят от страна на доставчика
 • Въвеждане на цени за баланс
 • Издаване на месечен акт – електронно подписване
 • Издаване на фактури
 • Авансови
 • След месечен акт – фактура или кредитно известие
 • Преглед и корекции на годишна програма за доставка на природен газ на клиент
 • Управление на минимални годишни количества, по клиенти
 • Одобряване, отхвърляне, редактиране, прехвърляне на капацитетни продукти на дневна, месечна, тримесечна, годишна база, по клиенти.
 • Одобряване, отхвърляне, редактиране, прехвърляне на капацитетни продукти на дневна, месечна, тримесечна, годишна база, по клиенти.
 • Импорт и интегриране на финално реално пренесени количества.
 • Редакция и преглед на показания.
 • Издаване на месечни актове и фактури.
 • Онлайн подписване на документи
 • Разрешения и отчети към Митници
 • Генериране на митническа декларация – евентуална интеграция с митниците
 • Справки
 • Създаване на съобщения и нотификации
 • Версии на системата
   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА:
 • Преглед и редакция на профил
 • Управление на договори и преносни линии към тях
 • Договаряне на количества природен газ на дневна, месечна и годишна база
 • Правене на заявки за доставка на природен газ на дневна и месечна база
 • Подаване на заявки за капацитет
 • Възможност за въвеждане на прогнозни количества
 • Въвеждане на отчет от измервателни средства при гроздове
 • Управление на минимални годишни количества
 • Управление на капацитетни продукти на дневна, годишна и тримесечна база
 • Графично изображение на капацитетния продукт спрямо одобрени и реално пренесени количества
 • Самоотчет на ФРП
 • Преглед на реално пренесените количества
 • Разпределение на акциз
 • Преглед на издадените документи – заявка за доставка, месечен акт, капацитет
 • Преглед на издадените фактури
 • Калкулатор

 


Присъединяване клиенти газ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА НОВИ КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОВА МРЕЖА
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
 

   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВКЛЮЧВАЩИ:

 • Aвтоматизирана комуникация между компания за комунални услуги и нейните бизнес клиенти и търговци на дребно, включително подизпълнители по инсталации:
  • Оферти
  • Договори
  • Сметки за материали
  • Протоколи
  • Фактури
  • Кредитни бележки

   УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ВКЛЮЧВАЩИ:

 • Обработка на заявки за услуги, възлагане на подизпълнители
 • Възлагане на подизпълнители
 • Проучване на място и управление на мениджмънта на клиенти
 • Регистриране на:
  • Инспекция
  • Монтаж
  • Разписка
  • Условия на плащане
  • Материали, използвани при монтажа
  • Протоколи за корекции
  • Кредитни бележки
  • Протоколи за приемане
  • Допълнителен процес на одобрение, в случай че се използват
  • Допълнителни материали или се различава цената на монтажа.
  • Автоматично генериране на финансови документи

 
 


СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА

 

   ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 

 • Управление на кампании
 • Определения и възлагане на проучвания
 • Управление на мобилните продажби
 • Задача задача
 • Вносния слой на транспортната мрежа
 • Визуализация на настоящи и потенциални клиенти
 • Регионална подкрепа за управлението

ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ


ПЛАТФОРМАТА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ. ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ОТЧИТАТ ИЗМЕРВАНИЯ, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ТАРИФИ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ НА ДАННИ.


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА:

 • Доставчици
 • Мрежи
 • Групи
 • Агенти
 • Клонове
 • Клиенти

   УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА:

 • Импорт на измервания
 • ЧЕЗ, ЕнергоПро, ЕВН и др.
 • Визуализация на измерванията
 • Възможност за групиране по:
  • Мрежа
  • Клон
  • Група

 МОДУЛ ФАКТУРИРАНЕ

  ФАКТУРИРАНЕ

 • Изпращане на имейл към клиентите с възможност да изтегли фактура в pdf и отпечата фактура
 • Кредитни известия
 • Дебитни известия
 • Редакция на фактури
 • Добавяне на редове
 • Прегенериране на фактура
 • Генериране на справка с издадени фактури по шаблон
 • Тарифи
 • Индивидуално тарифиране
 • Преподписване на договор

 

  ТАРИФИ

 • Зимно време
 • Една цена за всички часове
 • Върхова, дневна и нощна
 • Дневна и нощна
 • Лятно време
 • Една цена за всички часове
 • Върхова, дневна и нощна

   

 

   НАСТРОЙКИ НА ДАННИ ЗА ФАКТУРИ

 • Акциз
 • Задължения към обществото
   ТИПОВЕ СТП

   РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ИЗРАЗХОДВАНА ЕНЕРГИЯ ЗА СТП ПРОФИЛИ ЗА ЕВН

 • Фактуриранe – възможност за автоматично и ръчно фактуриране
 • Фактура – информация във фактурата според настройките на клиента и точките:
 • Еднотарифна тарифа
  • С една цена за всички точки
  • Активна енергия
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Двутарифни (дневна и нощна)
  • С една цена за всички точки
  • Активна дневна
  • Активна нощна
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Тритарифни (дневна; нощна; върхова)
  • С една цена за всички точки
  • Активна дневна
  • Активна нощна
  • Активна върхова
  • Акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17
  • Задължения към обществото
 • Приложение към фактура
  • Точки само с измервания
   • Наименование - Продажба на електроенергия
   • АЕ; АД; АН; АВ – МВтч за съответната точка
   • Акциз по чл.20, ал.2, т.17
   • Задължения към обществото
   • Обща стойност за снабдяване
   • Име на обекта и номер на ИТН
 • Измервания + мрежови услуги
  • Наименование - Електрическа енергия
  • Номер на електромер
  • Часова зона

   УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИ

 • Настройки на Договори
 • Единна фактура
 • Ръчно определяне на цена
 • Агрегирано или детайлно фактуриране на всички измервателни точки към договора
   НАСТРОЙКИ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 • Избор на тарифа
 • Попълване на цена за тарифите
 • Избор дали точката принадлежи към СТП
 • Ако принадлежи към СТП определяне на тип в зависимост от мрежата и въведените предварително типове за тази мрежа.
 • При точки, които принадлежат към СТП не се определя групата на точката
 • Групиране на точки

   ИМПОРТИРАНЕ НА ДАННИ ЗА МРЕЖОВИ УСЛУГИ

 • ЧЕЗ - Единична цена (лв./МВтч/ден)/ (лв./МВтч)
  • Достъп до електропреносната мрежа
  • Достъп до разпределителната мрежа
  • Надбавка за използвано количество реактивна ел.енергия
  • Надбавка за отдадено количество реактивна енергия
  • Пренос през електропреносната мрежа
  • Пренос през разпределителната мрежа НН
 • Енерго Про – Единична цена
  • Достъп
  • Достъп ВН
  • Надбавка за отдадена реактивна енергия
  • Надбавка за фактор на мощността < 0.9
  • Пренос ВН
  • Разпределение
 • ЕВН - Единична цена
  • Върната реактивна енергия
  • Достъп до електропреносната мрежа
  • Достъп до разпределителната мрежа на НН
  • Пренос през електропреносната мрежа
  • Пренос през преносната мрежа
  • Пренос през разпределителната мрежа на НН
  • Пренос през разпределителната мрежа НН
  • Санкции по Чл. 7 от НРЦЕЕ за лош косинус фи
 

 


 Смяна на парола за комуникация с EVN 

 • Смяната на парола е съобразена с Техническата спецификация за обмен на данни между участници на пазара на електрическа енергия, 3.6.1. Сервиз за смяна на парола, ПТЕЕ Правилник за търговия на електрическа енергия
 • История на сменените пароли – потребител, дата, стара парола
 • Новата парола, ще се допуска само ако отговаря на изискванията

Настройки – В настройки се задава дали и колко често да се проверява за наличието на нови измервания:

 • без автоматично изтегляне
 • веднъж на час
 • веднъж дневно
 • веднъж на седмица

Допълнителна възможност за изпращане на измерванията в XML и Excel през електронна поща до предварително зададени потребители.

Изтегляне на измервания в XML формат

 • Изтеглянето на файлове е съобразено с Техническата спецификация за обмен на данни между участници на пазара на електрическа енергия, 3.6.4. Сервиз за download на XML съдържание, както и процеса по потвърждаване 3.6.5. Сервиз за потвърждение на получено съобщение (download), ПТЕЕ Правилник за търговия на електрическа енергия
 • При изтеглянето се пази информация за:
  • Id на съобщението
  • Име на документа
  • Дата на изтегляне
  • Дата на потвърждаване на изтегляне
  • Към кого е изпратено
  • Възможност за индивидуално изпращане към определен потребител
 • Възможно е и моментна проверка и изтегляне при налични документи

 

Конвертиране -  автоматично конвертиране в XLS, регистриране на точки на измерване и прехвърляне на измерванията към точките

Конвертирането се извършва по EDIFACT формат


Софтуерни системи