• Начало
 • Автоматизация бизнес процеси

 

Основни функции на платформата:
 
Платформата е специално създадена за строителни фирми, които управляват самостоятелно продажбите на имоти и допълнителни ремонтни дейности
 
 • Регистър на договори с клиенти
 • Регистър на вноски
 • Регистър на плащания
 • Основно място за съхранение на комуникацията с клиента, изпращане на електронна поща през системата
 • Следене на плана на продажбите, плана на събиране на вноски
 • Агрегирани отчети за очаквани постъпления до Акт 14,15,16

 

 

Незаменим помощник, както за всеки брокер, така и за мениджмънта
 

 

За мениджмънта:
 • Справки за клиенти, които са просрочили плащането на вноските по лизингови договори за разсрочено плащане

 • Вноски с падеж през текущата седмица  - за по-голямо удобство при организиране на работния процес на брокерите, справката дава информация за това от кои клиенти се очакват постъпления по вноски. 

 • Вноски с падеж през текущата седмица  
 • Преглед на изпълнение на плана за продажби: реални към очаквани приходи

 • Отчетите за очаквани приходи до Акт 14,15,16

 

Организиране работата на брокера

 

 • Регистриране на имоти – всеки имот се регистрира в системата заедно с подробно описание на площи, прогнозна цена и параметри. Може да се добавят и снимки, като цялата информация за имота е достъпна за автоматичен експорт към уеб сайт
 • Режим на задаване на цена на кв.м. или обща цена на имота
 • Допълнителни площи за тераса, под покривна тераса или двор
 • Имотите се свързват към сгради и обекти, като сградата има самостоятелно досие с документи, бланки, формуляри.

 • Регистриране на договор – договора може да включва един или няколко имота
 • Всеки имот от договора може да е на собствена схема на изплащане с индивидуални падежи. Възможно е всички имоти в договора да са с обща схема на изплащане
 • При въвеждане на договора може да се прави корекция на „стандартната“ цена, зададена към имота
 • За всяка вноска се настройва дата на падеж. Може да се използват специални типове вноски, които са на дата на падеж, която е валидна за цялата сграда: пр. Акт 14,15,16, кота корниз, озеленяване, дограма и др., които може да се добавят.
 • В случай, че имате строителни партньори, за всяка вноска може да се отбележи колко от нея към кой партньор да се отнесе.

 • Записване на потенциален клиент
 • Клиенти – Договора може да съдържа един или няколко имота, като схемата на плащане може да е индивидуална за всеки имот или обща за всички имоти в договора

 

Регистър договори

 

 

Регистър имоти

 

Регистър вноски

 

Регистър плащания

Запиши се за ДЕМО 

 


Софтуерна платформа за управление на лизингови договори за превозни средства


 

Основни функции на платформата:
 
Платформата е специално създадена за фирми, които продават на лизинг / разсрочено изплащане на превозни средства. Платформата следи за настъпващи и закъснели вноски, генерира договори, споразумения и протоколи, съхранява цялата комуникация през SMS, e-mail и Viber с клиента.
 
 • Регистър на договори с клиенти
 • Регистър на превозни средства
 • Регистър на вноски
 • Регистър на плащания
 • Регистър на специални вноски
 • Регистър на специални плащания
 • Основно място за съхранение на комуникацията с клиента, изпращане на електронна поща през системата
 • Интеграция с SMS и Viber за автоматично подсещане на наближаващи вноски
 • Следене на плана на продажбите, плана на събиране на вноски

 

 

Незаменим помощник, както за всеки брокер, така и за мениджмънта
 

 

За мениджмънта:
 • Справки за клиенти, които са просрочили изплащането на вноските по лизингови договори за разсрочено плащане

 • Вноски с падеж през текущата седмица  - за по-голямо удобство при организиране на работния процес на брокерите, справката дава информация за това от кои клиенти се очакват постъпления по вноски. 

 • Вноски с падеж през текущата седмица  
 • Преглед на изпълнение на плана за продажби: реални към очаквани приходи

 • Отчети за очаквани приходи

 

Организиране работата на брокера

 

 • Регистриране на автомобил към сделка – всеки имот се регистрира в системата с характеристики като Марка, Модел, Модификация, Двигател, Рама, Шаси

 • Записване на клиент
 • Възможност за автоматично подсещане при настъпване на падеж по вноска – през SMS и Viber

 • Детайлни бележки към Клиенти съдържащи информация за служител, договор, превозно средство, вноска, плащане, автоматични подсещания през SMS/ Viber, изпратена комуникация през SMS/ Viber, допълнителни уговорки, промени по договор, корекция плащания  и други.

 • Автоматично генериране на документи: Предварителен договор, Декларация за обработване на лични данни, съгласие, Приемо-предавателен протокол, Споразумение за разсрочване

 

Регистър договори

 

 

Регистър превозни средства

 

Регистър вноски

 

Регистър плащания

 

Регистър специални вноски

 

Регистър специални плащания

Запиши се за ДЕМО 

 


СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЦЕСИ ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013

Системата е предназначена за фирми, които плануват да внедрят или вече са внедрили стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013.

С иновативната ISO система може да управлявате документи и регистри, свързани със стандартите, да регистрирате документи свързани с одити – план за провеждане, доклад и отчет за несъответствия. Лесно може да създавате собствени образци и шаблони на документи.

Използвайте системата като инструмент за обучение на нови служители. Удобство представляват различните нива на достъп, а именно Служител, Експерт, Администратор, като в зависимост от нивото, всеки има различни възможности за работа със системата. Със системата споделяте добри практики свързани с ISO стандартите – всеки служител има възможност да се информира относно препоръките на стандартите.

Дизайнът е интуитивен и изчистен, което прави системата лесна за използване. ISO системата е разделена на модули с различни секции, в които може да извършвате дейности в зависимост от нивото на достъп.

СИСТЕМАТА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
 
МОДУЛ “НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИ”

 • Записвате наръчниците и процедурите за работната година

МОДУЛ “СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001:2015”

 • Въвеждате и записвате системата за управление на околната среда за работната година
 • Записвате параметри на въздействие към различните аспекти, а системата автоматично изчислява въздействията
 • Записвате конкретни цели и планирани мероприятия
 • Водите регистър за неблагоприятни въздействия
 • Планирате действия при извънредни ситуации
 • Давате оценка на съответствието с изискванията за спазване

МОДУЛ „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ISO 27001:2013"

 • Въвеждате и записвате системата за управление на околната среда за работната година
 • За всеки аспект записвате вероятност и степен на въздействие, системата изчислява автоматично стойността на заплахата
 • Записвате целите и действията за постигане на целите, както сроковете и отговорните лица
 • Записвате записите свързани с информационната сигурност, срокове, достъп и степен на класификация
 • Записвате активите и техния вид
 • Въвеждате плана за непрекъсваемост на бизнеса

МОДУЛ „СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015“

 • Въвеждате и записвате целите по качеството и действията за постигане на тези цели

МОДУЛ „ОДИТИ“

 • Записвате плана за вътрешен одит за работната година
 • Записвате доклада от вътрешния одит
 • Водите регистър на инцидентите и коригиращите действия

МОДУЛ „ПОЛИТИКИ“

 • Записвате всички политики, които се използват от фирмата
 • Служи като част от обучението на новите служители

МОДУЛ „ЗАПОВЕДИ И ПРОТОКОЛИ“

 • Записвате всички политики, които се използват от фирмата
 • Служи като част от обучението на новите служители

МОДУЛ „ДОКУМЕНТИ – ОБРАЗЦИ“

 • Записвате всички образци на документи
 • Служи като част от обучението на новите служители
 • Управлявате шаблони

МОДУЛ „ДОКУМЕНТООБОРОТ“

 • Съдържанието в този модул се попълва автоматично
 • Единно място за съхранение и търсене на документи
   

МОДУЛ „ДОБРИ ПРАКТИКИ“

 • Записвате документи, линкове, сайтове, които служат за обучение на служители и решаване на проблеми и полезна информация

ПРЕДИМСТВА НА ISO СИСТЕМАТА

 • Единно място за съхранение на документи
 • Автоматизирано асистиране
 • Нива на достъп
 • Управление на регистри
 • Автоматизирано управление на документи
 • Автоматични изчисления
 • Инструмент за обучение на нови служители
 • Оптитмизация за работа с мобилни устройства
 • Създаване и управление на собствени образци и шаблони на документи
 • Интуитивен и изчистен интерфейс

Микро кредитиране

https://www.minizaem.bg/

 

 • Платформа за отпускане и управление на кредити и микро кредити
 • Minizaem - Микро кредитна небанкова финансова институция 
 • Онлайн заявление за кредит, отчитащо автоматично изчисляване на лихвения процент, плащания.
 • Освобождаване на кредита към касата.
 • CRM - Създаване на договор, уведомления за плащане, платежен план, работният поток на центъра за контакти.
 • Работен процес за управление на приложения и одобрение.
 • Интеграция с банкови и касови апарати за сделки с бенефициенти и събиране.
 • Отчитане пред държавните органи, интеграция с Българска народна банка.
 • Автоматичен експорт на просрочени кредити към външна компания с генериране на всички документи и доказателства за събиране.

Софтуерни системи