Предназначение на софтуерната платформа ACADI.BG 

 • софтуерната платформа ACADI.BG е предназначена за използване от висши училища ( преди ВУЗ) за цялостно организиране на дейността им.
 • платформата е предназначена за ползване от студентсeки отдел, преподаватели, финанси, общежития, кандидат-студенти, студенти и доктори 

Основни функции 

 • настройка и управление на организационната структура на висшето училище
 • настройка на учебни години и учебен план, като няколко учебни плана може да са активни
 • управление на кандидатстудентска кампания за бакалаври, магистри и доктори
  • профил на кандидат-студена с възможност за редакция, верификация от учебен отдел
 • настройка до 10 класирания, възможност за тестово класиране във всеки момента, резерви, генериране на списъци
 • запис на студент
 • настаняване в общежитие - управление на блокове, стаи, леглова база, тарифи за стая, настаняване и на външни лица.
 • документооборот с възможност студентите да подават електронни документи през профила си и учебен отдел да одобрява документите
 • задаване на изпитни сесии, модул за определяне на изпитни дати в зависимост от графика на преподавателя и студентската група
 • управление на изпитни протоколи - групови и индивидуални, преподавателите нанасят оценки, които в последствие са видими в профила на студента
 • учебни зали
 • задължения на студенти - калкулиране на задължения за наем, ток, вода, допълнителни такси
  • възможност за плащане през профила с банкова карта и през e-pay. възможност за плащане на студентски такси през POS терминал.

Кандидатстудентска кампания 

 • Възможност за избор на една или няколко образователни степени:
  • Бакалавър
  • Професионален бакалавър
  • Магистър
  • Доктор
 • Добавяне на неограничен брой класирания (за прием на студенти)
 • Определяне период на активност на кампанията – начална и крайна дата
 • Обвързване на Кандидатстудентска кампания с Учебна година
  • Редовно държавна поръчка
  • Редовно платено
  • Задочно държавна поръчка
  • Задочно платено
  • Дистанционно държавна поръчка
 • Въвеждане на балообразуващи предмети и направления
 • Право на кандидатстване по кандидатстудентска кампания – позволено/забранено

Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.

Кандидат-студентите използват платформата за регистрация на кандидатура по избрана от тях кампания.

Учебен отдел може да изпраща индивидуални и групови съобщения към Кандидат-студентите.

Учебна година 

 • Задаване период на активност на учебната година
 • Учебна година – календар работни/неработни дни

Учебна година е задължителен компонент при създаване на Кандидатстудентска кампания, Настаняване в общежитие, създаване на Разпис, Сесия, Изпитен протокол.

Логове 

 • Проследяване действията на потребителите в платформата на принципа кой, кога, какво

Съобщения и нотификации 

 • Платформата поддържа вътрешни съобщения- нотификации и съобщения, изпратени по електронна поща.
 • Архив изпратени съобщения
 • Нотификации при добавяне на документ (за документооборот) от студент

 

Учебен отдел

Управление организационната структура на университета 

 • Факултети
 • Катедри
  • Катедрата се свързва към конкретен факултет
  • Към катедрата се свързват преподаватели
 • Департаменти
  • Към департамента се свързват преподаватели
 • Професионални направления
 • Специалности
  • Специалност се свързва към факултет, катедра, степен и професионално направление
 • Дисциплини
  • Дисциплина може да се свърже към една или повече специалности

При създаването на Учебен план се задава Специалност, Професионално направление и Дисциплини.

Специалности се посочват при създаване на Кандидатстудентска кампания, Учебен план, Разпис, Сесии, при кандидатура на Кандидат-студент и при прехвърляне на КС към студент.

Автоматично се изчислява бала за конкретна специалност.

Кандидат-студенти

 • Редакция на профил на кандидат-студент:
  • Лични данни
  • Оценки и начин за участие в класиране
  • Документи за кандидатстване
  • Желани специалности
  • Намерение за ползване на общежитие
 • Управляване на права за редакция на кандидатура от кандидат-студент:
  • За конкретен Кандидат-студент
  • За конкретна Кандидатстудентска кампания
 • Импорт на оценки от тест:
  • Английски език
  • Биология
  • Общообразователен тест
 • Статус на кандидат-студент:
  • За обработка
  • Изчакване документи
  • Обработен
  • Недопуснат до класиране
  • Некласиран 
  • Резерва
  • Класиран
  • Записан
 • Подстатус на кандидат-студент:
  • Статус Класиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус Некласиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус „За обработка“:
   • Регистриран
   • Изчакване на онлайн корекция
   • Изчакване на оригинали
   • Обработка на оригинали
 • Бележки към кандидат-студенти
 • Експорт на кандидат-студенти
 • Лог за Кандидат-студенти - Запис на информация за действията по кандидатура на кандидат-студент
 • Нотификация по имейл за действия по кандидатура на кандидат-студенти
 • Регистър на кандидат-студенти
 • Прехвърляне на кандидат-студент към студент

Всяка редакция от Учебен отдел по конкретна кандидатура се отразява в профила на Кандидат-студента.

Намерения за ползване на общежитие се отбелязват в Справки.

Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.

При прехвърляне на КС към студент не се изтрива профила на КС, а се променя като роля студент

Студенти 

 • Специалност/учебен план и семестър
 • Факултетен номер
 • Бележка към студента с възможност за добавяне на файл
 • Документи:
  • Добавяне на документи към студент 
   • Съобщение към документ
   • Тип документ
 • Бланки:
  • Заявление
  • Заявление за изпит
  • Молба-декларация за стипендия
  • Заявление за разсрочено плащане
  • Декларация за здравно-осигуряване
  • Уверение за банка
  • Заявление-декларация за настаняване
 • Видимост на документа от роли потребители
 • Статус и подстатус на студент:
  • Записан
   • Редовен
   • Прехвърлен от друг ВУЗ
   • Признат семестър
   • Възстановени права прехвърлен
  • Прекъснал
   • Незаверен семестър
   • Неплатена такса
   • Слаб успех
   • Лични причини
   • Здравословни причини
   • Незаписване на семестър
  • Семестриално завършил
  • Дипломиран
   • Бакалавър
   • Магистър
  • Отписан
   • Изключен 
   • Напуснал
  • Отписан с право на дипломиране
   • Отписан с право на дипломиране
 • o   Изпити и оценки от изпити на студента
 • o   Учебен план на студента
  • Оценки по учебен план от Изпитни протоколи със статус „Нанесен в главна книга“
 • Задаване на избираеми и факултативни дисциплини индивидуално за студент

Изпитни протоколи 

 

 • Създаване
 • Редакция
 • Нанасяне на оценки – от преподавател и от учебен отдел
 • Заключване редакция от преподавател
 • Статус „Нанасяне в главна книга“ – прехвърляне на оценки в Учебен план на студента
 • Нанасяне на корекции от учебен отдел
 • Бележка към изпитен протокол
 • Оценки:
  • Дробни:
   • Оценки с думи
   • Оценки с цифри
   • ECTS
  • Цели:
   • Оценка с думи
 • Изпитни сесии:
  • Редовна
  • Поправителна
  • Ликвидационна
  • Поправителен изпит
  • Признати оценки

Документооборот

 • Обработка на документи на студент
  • Резолюция към отразен документ
  • Съобщение към документ
  • Качване на файл
 • Регистър очакващи резолюция и отразени документи
 • Обработка от учебен отдел, управител общежитие и/или финансов отдел, в зависимост видимостта на документа.
 • Преглед на документооборот от преподавател.

Класиране

 • Създаване на класиране:
  • 1-во, 2-ро и 3-то класиране – неограничен брой пъти
  • Генериране на PDF файл с класирането
  • Качване на подписан документ за класиране
  • Отбелязване на приключило класиране
 • Генериране на Excel файл – заглавка+резултати по специалности;

Учебен план

 • Задаване форма на обучение:
  • Редовно
  • Задочно
  • Дистанционно
 • Избор на специалност
 • Въвеждане на професия
 • Срок в обучението по семестри
 • Начална дата, от която влиза в сила учебния план
 • Добавяне на дисциплини за всеки семестър:
  • Задължителни дисциплини
  • Избираеми дисциплини
  • Факултативни дисциплини
   • Група от Избираеми/Факултативни дисциплини
   • Код за конкретна дисциплина
 • Хорариум в часове за всяка дисциплина/група– Лекции, Семинарни, Лабораторни, Извън аудиторна заетост
 • Кредити за всяка дисциплина/група
  • Избор на конкретни факултативни и избираеми дисциплини по учебен план
  • Лог – Информация за извършените действия по конкретен учебен план

Разпис

 • Добавяне на разпис за конкретна специалност към учебен план по учебна година
 • Разпис към няколко учебни плана
 • Разпис по семестри – за конкретен период

Сесии

 • Управление на изпитни сесии
 • Преглед на календар с изпити
 • Управление на изпити – добавяне и редакция на изпит

Учебни зали

 • Тип зала:
  • Аудиторна
  • Семинарна
  • Лаборатория
 • Капацитет на зала

Справки

 • Справка за кандидат-студенти с намерение да ползват общежитие:
  • брой желаещи от общ брой кандидати
  • преглед на желаещите
 • Справки по студенти:
  • Записани
  • Прекъснали

 

Управител общежитие

Настаняване

 • Учебна година
 • Вид настаняване – от списък с тип наематели
 • Период на настаняване
 • Резервиране на легло
 • Наемател – външно лице/студент
 • Освобождаване на стая от наемател
 • Архив настанявания
 • Просрочени настанявания
 • Настаняване на външно лице – българин/чужденец
 • Настаняване на студент
 • Генериране на документи при настаняване

Документооборот

 • Обработка на документи подадени от студент

Начисляване на задължения

 • Задължения за наем
 • Други задължения:
  • Консумативи – ток и вода по блок или по стая;
  •  Други – Счупено, Депозит, Друго;

Плащане на задължения


Тарифи за стая със заемане на 1/2/3/4 легла в стая според тип наемател и тип стая.

Регистър на настанените.

Регистър и управление на блокове, стаи, легла.

Проверка за свободни стаи и свободни легла.      

Добавянето на ново настаняване от стая се отбелязва в меню „Настаняване“.

 

Кандидат-студент

Кандидатстване за Магистър/Бакалавър (Проф. бакалавър)

 • o   Възможност за кандидатстване/регистрация:
  • §  Лични данни
  • §  Образование, оценки и начин на кандидатстване:
   • ·         ДЗИ
   • ·         Изпитен тест във ВУТП
   • ·         Конкурсен изпит/тест във друг ВУЗ
  • §  Документи за кандидатстване
  • §  Желани специалности
  • §  Намерение за ползване на общежитие
 • o   При кандидатстването платформата изчислява бала за съответната специалност
 • o   Магистър:
  • §  Въвеждане на професионално направление и специалност към придобито образование за момента.
  • §  Минимален бал при кандидатстване за магистър.
 • o   Създаване на профил на кандидат-студент след завършване на кандидатура
 • o   Информационно съобщение за успешна регистрация в платформата
 • o   Имейл за потвърждаване на регистрация 
 • o   Задължителна смяна на парола след първоначален вход в системата

Достъп и редакция на кандидатура, в случай, че Учебен отдел позволи

 

Студент - потребител

Добавяне на документи

 • Съобщение към документ
 • Качване на файл

Шаблони на документи – Бланки

Изпити - Преглед на резултати по изпитен протокол

Учебен план

 • По семестри – дисциплина, кредити и оценка

Разпис

 • Учебен разпис за текущите семестър и учебна година

Преподаватели – списък

Задължения към Общежития

 

Преподавател - потребител

Регистър студенти

 • Студентско досие

Учебен план

Учебни зали

Преглед структура на университета

Сесии

 • Календар на изпитите на преподавател
 • Управление изпити – редакция на изпитите на преподавателя
 • Преглед на всички изпити към конкретна специалност
 • Резервиране на дати за изпити

Документооборот

 • Преглед на документи от студент

Изпитни протоколи

 • Преглед и нанасяне на оценки по протокол

 

Финансов отдел

Настаняване

 • Активни
 • Просрочени
 • Архив 

Документооборот

 • Обработка на документи от студент

Платформа учебни центрове

ПЛАНИРАЙ • УПРАВЛЯВАЙ • КОНТРОЛИРАЙ

 

Системата е предназначена за учебни центрове с един или повече филиали, позволява да се насрочват дати и часове за събеседване с клиенти, както и да се води статистика от къде клиентите са научили за Вашия учебен център.

В системата могат да се въведат неограничен брой курсове с прикрепени нива към тях, както и зали където да бъдат изпълнявани.
Системата разполага с функционалността за следене на клиентските депозити и разсрочени плащания, както и за водене на бележки.
Годишен финансов бюджет, разпределен по месеци, който се изчислява автоматично след въвеждане на приходите и разходите към всеки курс + изчисляване на отклонение между очаквания и реалния доход.
Интуитивен и изчистен интерфейс с възможно най-улеснено използване и най-голяма функционалност. Единно място за съхранение на данни за клиенти и служители, както и за минали, настоящи и бъдещи курсове.


ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ


ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

   ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА:
 • Курсове:
  • Категории към курсове
 • Графици към:
  • Преподаватели
  • Курсисти
  • Зали за провеждане на занятия
  • Курсисти и събеседвания
 • Бюджет:
  • Приходи
  • Разходи
   КОНТРОЛ И АНАЛИЗ:
 • Записани курсисти с отстъпка;
 • Записани курсисти по преподаватели;
 • Записани и събрани средства по курсове;
 • Приходи и разходи по категории;
 • Просрочени плащания на курсисти;
 • Заетост и график на залите по дати;
 
   С ПЛАТФОРМАТА ЗА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ Е ЛЕСНО ДА:
 • Въвеждате неограничен брой курсове, с прикрепени към тях нива, както и зали за изпълнението им;
 • Следите клиентските депозити и разсрочени плащания с възможност за водене на бележки относно тази информация;
 • Генерирате автоматично годишен финансов бюджет по месеци;
 • Проследявате отклоненията между реалните и очакваните приходи и разходи;
 • Водите статистика откъде курсистите Ви са научили за учебния център;
 • Насрочвате дати и часове за събеседвания с курсисти.

 

   КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА:

 • Лесен за боравене интуитивен и изчистен интерфейс с богата функционалност, адаптиран за мобилни устройства.
 • Достъп до подбрана информация за всеки един курс, за всеки ден.
 • Възможност да управлявате профилите на Вашите служители и курсисти.
 • Единно място за съхранение на информация за минали, настоящи и бъдещи действия, както на служителите и курсистите, така и относно курсовете.
 • Календарна статистика за заетостта на всяка зала и всеки филиал, въведен в платформата
 • Автоматизиран асистент при пресмятане на годишен финансов бюджет на предприятието по месеци.
   ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ:
 • Начална страница с главна информация
 • Как разбрахте за нас
 • Справки
 • Курсове
 • Курсисти
 • Преподаватели
 • Зали
 • Приходи и разходи
 • Категории курсове
 • Нива курсове
 • Финансов бюджет
 

 


 

СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В
УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

  Изготвяне на оферти към клиенти

  Организиране на събития и последващото им отчитане

  Достъп с потребителско име и парола

  Одобряване и отхвърляне на разходи според нивото на достъп

 

Свали брошура 2.5MB

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

  ПОТРЕБИТЕЛИ

 • Super admin
 • Служител
 • Аниматор
 • Мениджър офис
 • Шофьор

  НАСТРОЙКИ

 • Цени
 • Категория оферти
 • Типове плащания
 • Типове транспорт
 • Туристически агенции
 • Застрахователни компании
 • PDF опции
 • Горива цени

 

  КЛИЕНТИ

 • Добавяне на клиенти
 • Добавяне на директор
  и учител към клиенти

  ХОТЕЛИ

 • Име
 • Адрес на хотела
 • Звезди на хотела
 • Имейл за контакт
 • Брой стаи
 • В стаите - оборудване
 • Капацитет
 • Лице за контакти
 • Телефон
 • Цени
 • Басейн / Игрище / Зала
 • Ресторант / Име / Звезди
 • Описание
 • Снимка

 

  ОФЕРТИ

 • Създаване на оферти, преглеждат се активни/деактивирани оферти, изпращат се масови имейли с оферти и се преглеждат изпратените имейли

  ТРАНСПОРТ

 • Създаване на оферти, преглеждат се активни/деактивирани оферти, изпращат се масови имейли с оферти и се преглеждат изпратените имейли

  ТРАНСАКЦИИ И ОТЧЕТ

 • Имате достъп до каса, вътрешнофирмени трансакции, трансакции към банка, трансакции към хотел, трансакции на учител към банка.

 

  СЪБИТИЯ

 • Име на събитието
 • PDF документи
 • Категория
 • Начална дата
 • Дължима сума
 • История
 • Крайна дата
 • Плащания
 • Допълнителни разходи

  ПРИХОДИ / РАЗХОДИ

 • В секция Разходи осъществявате плащания към служител, хотел, транспорт, собствен транспорт, клиент, извършване превод към банка и давате заплата. В секция Приходи въвеждате приходи от събитие и от собствен транспорт.

 


Информационен портал за Столична библиотека

 

Реализирани проекти:

 Столична библиотека

На началната страница на интернет портала са разположени:

 

Навигационната лента (някои от менютата имат подменюта)

Бутон за превключване на сайта към английски език

Възможност за търсене в сайта 

Интеграция към профилите на Театър София в социални мрежи

Банер, който се сменя на ротационен принцип

Бутони (с вградени линкове) към страници в сайта или външни страници

Странична навигация

Секция с бутони

Секции с новини, събития, нови издания, ценни дигитални издания. 

Интеграция с FB страниците на филиалите на Столичната библиотека

Бутони с линкове към културните центрове на Библиотеката.

 

Информацията на интернет портала може да бъде обновявана чрез специално проектирана софтуерна система за управление на съдържанието. Посредством визуален административен може да добавя, редактира и трие съдържание на сайта. Информацията на сайта може да се попълва на български и/или друг език. 

 

Основни функции на административния панел:

 

 • За библиотеката - Създавате страници, които ще бъдат видими на сайта. Чрез текстов редактор се оформя текстът, добавят се снимки и видеоклипове:

 • Новини - Добавяне/редактиране/изтриване на новини; Добавяне на дата на публикуване, съдържание, заглавна снимка, качване на снимки.

 • Събития - Добавяне на дата на провеждане, съдържание, снимки. Събитията са видими в раздел Събития и автоматично се въвеждат в културен календар.
 • Кампании и конкурси                                  
 • Медиите за нас – Добавяне на линкове към новини от други сайтове
 • Проекти: Възможност да се добави дата на влизане на сила в проекта, съдържание, да се добавят снимки.
 • Библиотечни пространства
 • Културен календар – Освен добавените събития, тук може да се добави и културно събитие, което ще влезе само в календара. На датите, на които има събитие -  в сайта в календара се вижда името на    събитието.
 • Е-библиотека – добавяне на линкове към електронни каталози. 
 • Контакти – добавяне на информация за контакти на сайта, възможност за вграждане на Google maps карта.
 • Нови книги – В коя секция да бъде публикувана книгата, качване на видеа, заглавие на книгата, автор, издателство, година, каталог, анотация.
 • Периодично издание – Добавя се поредност, заглавие на изданието, подзаглавие, издателство, година, каталог,  снимки
 • Из колекциите – ще бъдат видими в секция ценни дигитални издания на сайта, като могат да се качват PDF файлове.
 • Други книги 
 • Библиографии
 • Мултимедия – Добавяне на видеа от YouTube на сайта чрез линк.
 • Поръчки на дигитално копие -Записват се всички направени поръчки на дигитално копие през сайта. 
 • Е-резервиране на книга – информация за резервиране на книга
 • Други институции 
 • Банер - Добавяне на банери (слайдър) на началната страница на сайта – може да се добавят няколко банера, да се добави текст, линкове, време на показване на банер, дали да е активен или не.
 • Въпроси на читатели - В админ панела, зададените въпроси се виждат в списък, от където може да се види въпроса, езика, дали е отговорено, дали е видим на сайта.
   

 

 • Добавяне на работно време на един или повече филиали:

 • Информация за междубиблиотечно вземане
 • Рекламни банери 
 • Подкрепа – промяна на информацията в Стани дарител

Софтуерни системи