• Начало
 • Новини
 • 2022/2023 Кандидатстудентска кампания на ВУТП стартира през ACADI.EU

2022/2023 Кандидатстудентска кампания на ВУТП стартира през ACADI.EU

 • 14.03.2022

Висше училище по телекомуникации и пощи стартира кандидатстудентска кампания 2022/2023 с ACADI.EU - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебния процес и общежития

 

1.   Кандидатстудентска кампания:

 • Възможност за избор на една или няколко образователни степени:
  • Бакалавър
  • Професионален бакалавър
  • Магистър
  • Доктор
 • Добавяне на неограничен брой класирания (за прием на студенти)
 • Определяне период на активност на кампанията – начална и крайна дата
 • Обвързване на Кандидатстудентска кампания с Учебна година
 • Задаване на брой места по специалности и форма на обучение:
  • Редовно държавна поръчка
  • Редовно платено
  • Задочно държавна поръчка
  • Задочно платено
  • Дистанционно държавна поръчка
  • Дистанционно платено
 • Въвеждане на балообразуващи предмети и направления
 • Право на кандидатстване по кандидатстудентска кампания – позволено/забранено

  Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.
  Кандидат-студентите използват платформата за регистрация на кандидатура по избрана от тях кампания.
  Учебен отдел може да изпраща индивидуални и групови съобщения към Кандидат-студентите. 

2.   Учебна година:

 • Задаване период на активност на учебната година;

Учебна година е задължителен компонент при създаване на Кандидатстудентска кампания и при Настаняване в общежитие. 

 

3.   Логове:

Проследяване действията на потребителите в платформата на принципа кой, кога, какво.

4.  Съобщения и нотификации:

o   Платформата поддържа вътрешни съобщения- нотификации и съобщения, изпратени по електронна поща. 

o   Архив изпратени съобщения

 

Учебен отдел:

1.   Управление организационната структура в университета:

 • Факултети
 • Катедри
  • Катедрата се свързва към конкретен факултет
  • Към катедрата се свързват преподаватели
 • Департаменти
   • Към департамента се свързват преподаватели
 • Професионални направления
 • Специалности
  • Специалност се свързва към факултет, катедра, степен и професионално направление
 • Дисциплини
  • Дисциплина може да се свърже към една или повече специалности

При създаването на Учебен план се задава Специалност, Професионално направление и Дисциплини.

Специалности се посочват при създаване на Кандидатстудентска кампания и при кандидатура на Кандидат-студент.

Автоматично се изчислява бала за конкретна специалност.    

 

2.   Кандидат-студенти:

 • Редакция на профил на кандидат-студент:
  • Лични данни
  • Оценки и начин за участие в класиране
  • Документи за кандидатстване
  • Желани специалности
  • Намерение за ползване на общежитие
 • Управляване на права за редакция на кандидатура от кандидат-студент:
  • За конкретен Кандидат-студент
  • За конкретна Кандидатстудентска кампания
 • Импорт на оценки от тест:
  • Английски език
  • Биология
  • Общообразователен тест
 • Статус на кандидат-студент:
  • За обработка
  • Изчакване документи
  • Обработен
  • Недопуснат до класиране
  • Некласиран 
  • Резерва
  • Класиран
  • Записан
 • Подстатус на кандидат-студент:
  • Статус Класиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус Некласиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус „За обработка“:
   • Регистриран
   • Изчакване на онлайн корекция
   • Изчакване на оригинали
   • Обработка на оригинали
 • Бележки към кандидат-студенти
 • Експорт на кандидат-студенти
 • Лог за Кандидат-студенти - Запис на информация за действията по кандидатура на кандидат-студент
 • Нотификация по имейл за действия по кандидатура на кандидат-студенти
 • Регистър на кандидат-студенти

Всяка редакция от Учебен отдел по конкретна кандидатура се отразява в профила на Кандидат-студенти.

Намерения за ползване на общежитие се отбелязват в Справки.

Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.

3.  Студенти

 • Специалност/учебен план и семестър
 • Факултетен номер
 • Бележка към студента с възможност за добавяне на файл
 • Документи:
  • Добавяне на документи към студент 
   • Съобщение към документ
   • Тип документ
 • Шаблони на документи:
  • Заявление
  • Заявление за изпит
  • Молба-декларация за стипендия
  • Заявление за разсрочено плащане
  • Декларация за здравно-осигуряване
  • Уверение за банка
 • Видимост на документа
 • Статус и подстатус на студент:
  • Записан
   • Редовен
   • Прехвърлен от друг ВУЗ
   • Признат семестър
   • Възстановени права прехвърлен
  • Прекъснал
   • Незаверен семестър
   • Неплатена такса
   • Слаб успех
   • Лични причини
   • Здравословни причини
   • Незаписване на семестър
  • Семестриално завършил
  • Дипломиран
   • Бакалавър
   • Магистър
  • Отписан
   • Изключен 
   • Напуснал
  • Отписан с право на дипломиране

4.  Документооборот

 • Обработка на документи на студент
  • Резолюция към отразен документ
  • Съобщение към документ
  • Качване на файл
 • Регистър очакващи резолюция и отразени документи;

5.   Учебен план:

 • Задаване форма на обучение:
  • Редовно
  • Задочно
  • Дистанционно
 • Избор на специалност
 • Въвеждане на професия
 • Срок в обучението по семестри
 • Начална дата, от която влиза в сила учебния план
 • Добавяне на дисциплини за всеки семестър:
  • Задължителни дисциплини
  • Избираеми дисциплини
  • Факултативни дисциплини
   • Група от Избираеми/Факултативни дисциплини
   • Код за конкретна дисциплина
  • Хорариум в часове за всяка дисциплина/група– Лекции, Семинарни, Лабораторни, Извън аудиторна заетост
  • Кредити за всяка дисциплина/група
 • Лог – Информация за извършените действия по конкретен учебен план

6.   Учебни зали:

 • Тип зала:
  • Аудиторна
  • Семинарна
  • Лаборатория
 • Капацитет на зала

7.   Справки:

 • Справка за кандидат-студенти с намерение да ползват общежитие:
  • брой желаещи от общ брой кандидати
  • преглед на желаещите

 

Управител общежитие:

 • Настаняване:
  • Учебна година
  • Вид настаняване – от списък с тип наематели
  • Период на настаняване
  • Резервиране на легло
  • Наемател – външно лице/студент
  • Освобождаване на стая от наемател
  • Архив настанявания
  • Просрочени настанявания
  • Настаняване на външно лице – българин/чужденец

Тарифи за стая със заемане на 1/2/3/4 легла в стая според тип наемател и тип стая.

Регистър на настанените.

Регистър и управление на блокове, стаи, легла.

Проверка за свободни стаи и свободни легла.      

Добавянето на ново настаняване от стая се отбелязва в меню „Настаняване“.

 

Кандидат-студент:

1.   Кандидатстване за Магистър/Бакалавър (Проф. бакалавър):

 • Възможност за кандидатстване/регистрация:
  • Лични данни
  • Образование, оценки и начин на кандидатстване:
    • ДЗИ
    • Изпитен тест във ВУТП
    • Конкурсен изпит/тест във друг ВУЗ
  • Документи за кандидатстване
  • Желани специалности
  • Намерение за ползване на общежитие
 • При кандидатстването платформата изчислява бала за съответната специалност
 • Създаване на профил на кандидат-студент след завършване на кандидатура
 • Информационно съобщение за успешна регистрация в платформата
 • Имейл за потвърждаване на регистрация 
 • Задължителна смяна на парола след първоначален вход в системата

 

2.   Достъп и редакция на кандидатура, в случай, че Учебен отдел позволи

 

Студент - потребител:

1.   Добавяне на документи

  • Съобщение към документ
  • Качване на файл

2.   Шаблони на документи

 

Преподавател - потребител:

1.   Регистър студенти

  • Студентско досие

2.   Учебен план

3.   Учебни зали

4.   Преглед стуктура на университета

 

Функции в разработка:

 • Класиране
 • Записване
 • Електронно подаване на молби и получаване на уверения
 • Изпитни протоколи
 • Интеграция с SMS/Viber
 • Онлайн плащане на такси и общежития

Софтуерни системи