• Начало
  • Новини
  • Нов модул инвентаризация към система Инвентар за Булсатком

Нов модул инвентаризация към система Инвентар за Булсатком

  • 22.06.2022

Новият модул за инвентаризация, разработен за системата "Инвентар" на фирма Уеб Трейд, предоставя на администраторите възможността да създават едновременни инвентаризации за един или повече обекти.

Това допринася за по-ефективно управление на инвентарния процес и подобрява точността на данните.

 

При създаването на нова инвентаризация администраторът трябва да зададе име на процеса, след което добавя описание, което ще се визуализира по време на инвентаризацията. Описанието може да съдържа инструкции и указания относно начина на изпълнение на инвентаризацията. За всяка инвентаризация може да бъде посочено различно описание, което прави модула гъвкав за различните инвентарни процеси.

При задаване на множество инвентаризации се посочва началният и краен период на инвентаризацията, включително дата, час и минути. Това позволява администраторите да планират инвентаризациите според своите нужди и предпочитания.

 Процесът на инвентаризация се състои от четири основни стъпки:

Първата стъпка е изборът на обектите, които трябва да бъдат инвентаризирани. Системата "Инвентар" предоставя възможност за избор на цяла зона, отделни райони или конкретен тип обект, като например технически екип, техническо помещение или бизнес център. Това дава гъвкавост и удобство при избора на обектите за инвентаризация. 

Във втората стъпка администраторът може да редактира избраните обекти. Това включва възможността за премахване на обекти от списъка, ако те не трябва да бъдат включени в инвентаризацията. Това дава допълнителен контрол и гъвкавост при определяне на обектите, които ще бъдат обхванати от инвентаризацията.

Третата стъпка предоставя възможност за избор на един или повече инвентара, които ще бъдат инвентаризирани. Алтернативно, администраторът може да добави всички налични инвентари в рамките на една инвентаризация. Това осигурява гъвкавост и леснота в определянето на инвентарните елементи, които ще бъдат проверени и актуализирани.

Четвъртата стъпка позволява на администратора да добавя ръчно индивидуални обекти от наличните в системата. Това е полезно в случаи, когато е необходимо да се инвентаризират специфични обекти, които не са включени в предварителната системна класификация.

Всяка инвентаризация едновременно с това има уникален пореден номер, който я идентифицира в системата. При настъпване на момента на началото на инвентаризацията, съответните обекти виждат на началния екран в системата "Инвентар", че те са подложени на инвентаризация. Това дава ясен сигнал и настояща информация за обектите, които трябва да бъдат проверени и актуализирани.

Същата информация за инвентаризацията може да се види и в менюто "Отчети" за инвентара. При натискане на бутона за инвентаризация, администраторът може да види заглавието на инвентаризацията, както и краткото описание. В долната част на екрана се предоставя подробна информация за отделните инвентари, включително текущия им брой към момента на инвентаризацията. За всеки инвентар е възможно да се въведе нова бройка, ако се открие отклонение спрямо очакванията. Всяко въвеждане се записва с дата и час на корекцията, за да може да бъде разгледано и проследено в по-нататъчни отчети.

В менюто за текущ инвентар в движенията между заприходяващите и отписващите движения на оборудване е добавена нова колонка с наименование "Корекции". Тази колонка предоставя информация за всяка инвентаризация и указва корекциите, направени по време на инвентаризацията. Положителните стойности в колонката означават открити допълнителни бройки по време на инвентаризацията, докато отрицателните стойности указват на липсващи бройки. Това допълнително подобрява проследяването на измененията в инвентара и улеснява откриването на потенциални проблеми или грешки в данните.

В администраторския отчет за инвентара ("Отчети" -> "Инвентар") също е добавена колонка, наречена "Корекции". Тази колонка предоставя детайлна информация за всички корекции, направени през периода на отчета. При създаване на отчет за движенията на инвентара, администраторът може да проследи и проучи резултатите от всички корекции, извършени в рамките на инвентаризациите през съответния период.

С новия модул за инвентаризация фирмата Уеб Трейд и нейните администратори получават мощен инструмент, който подобрява контрола и ефективността на инвентарния процес. Системата предоставя гъвкавост, точност и възможност за анализ на данните, което помага на фирмата да управлява инвентара си по-ефективно и да взема информирани решения за бъдещите инвентарни операции.

Софтуерни системи