ИНТЕГРАЦИЯ МЕТ Булгартрансгаз

  • 06.06.2023

На 06.06.2023г., Уеб Трейд успешно завърши интеграционните тестове на връзката между Булгартрансгаз и МЕТ Енерджи

От 2020 г., Уеб Трейд е създател и поддържа софтуерната CRM и Billing платформа за газ.

 

Новият софтуерен модул "Интеграция с Булгартрансгаз", е разработен като част от CRM и Billing платформата за газ.Той позволява на операторите на МЕТ да подават заявки за пренос на газ, да следят статуса на заявките и да проверяват потвърдени заявки за пренос на газ от Булгартрансгаз.

Платформата има възможност да импортира информация за капацитета от CDP, като отразява потвърденият капацитет от CDP платформата на Булгартрансгаз. Това позволява на оператора на МЕТ да сравни резервирания капацитет в системата с този от CDP файла по отделните пунктове и входно/изходни точки за конкретна дата. При разминаване между резервирания капацитет в системата и този от CDP файла, се показва индикация в реда на съответния пункт. Импортираният капацитет може да се отнася както за входни, така и за изходни точки на газопреносната мрежа, както и за точки на доставка на клиенти.

Чрез модула може да се извършват "Номинация-Вход", "Номинация-Изход", както и въвеждане на количества в колоната "Номинация (ДДК)". Операторите са облекчени от наличните данни за потвърден капацитет от CDP платформата на Булгартрансгаз и от лесно достъпните потвърдени количества на клиенти.

Всички заявки за пренос се изпращат чрез сигурна комуникация, базирана на AS4 протокола. Заявките са в съответствие с MONIMT стандарта на Edigas, потвържденията за приети заявки са NONIMT CONFIRMATION, а потвърдените заявки се базират на NOMRES.

Операторите имат възможност да преглеждат последните актуални заявки и последните актуални потвърждения за пренос на газ директно от модула. За по-голяма надеждност, те имат достъп и до файловете, които се прехвърлят по време на комуникационните сесии.

Този нов софтуерен модул представлява голяма полза за МЕТ, тъй като позволява на операторите да работят по-ефективно и да ускорят процеса на подаване на заявки за пренос на газ. Освен това, модулът гарантира по-голяма точност и прецизност при подаване на заявки за пренос на газ.

Софтуерни системи