От 2010 година насам Уеб Tрейд е партньор на Изпълнителна агенция за българите в чужбина за изграждане внедряване и поддържане на специализирани софтуерни системи за автоматизация на бизнес процеси. През годините сме разработили софтуерни системи които активно участват в процесите по: приемане на заявления за удостоверение на български произход, управление на процеса по издаване на удостоверения за български произход, вътрешна деловодна система, вътрешна система за заповеди и правила интернет, изграждане на уеб сайт с управление на съдържанието и възможност за подаване на заявки за подаване на заявление за удостоверение български произход както и проследяване статуса на удостоверението.

  • СОФТУЕРНА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА” за Държавна агенция за българите в чужбина. Системата включва електронен процес по приемане на заявление през електронна страница, на гише и по служебен път, процеса по одобрение, извеждане на становище, генериране на заповеди за отказ, прекратяване или издаване на удостоверение за български произход. Системата за документооборот включва входяща поща, разпределение по отдели, обработване от един или много служители, прехвърляне на препски, изходяща поща, категоризация и автоматична номерация.
  • Електронен регистър по чл.38а от Закона за българското гражданство към софтуерна система “Електронен регистър за удостоверения за произход и деловодна система - ДАБЧО 5.2”
  • Вътрешна интернет система за управление на заповеди, наредби, правила, правилници, обявяване на свободни позиции, обработка на данни (СБУТ), здравноосигурителни правила, бланки и формуляри, които да се използват от служителите, както и актуална информация за COVID-19 и последно актуализирана схема на организационната структура. Системата позволява на служителите да бъдат информирани за последните новини в организацията и да задават въпроси към мениджмънта. При публикуване на нов документ, всички служители получават уведомителен имейл.

 

 

Софтуерни системи