ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА

към

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

         

Уеб Трейд разработва и поддържа СОФТУЕРНА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА” за Държавна агенция за българите в чужбина от 2010г. Системата включва електронен процес по приемане на заявление през електронна страница, на гише и по служебен път, процеса по одобрение, извеждане на становище, генериране на заповеди за отказ, прекратяване или издаване на удостоверение за български произход. Системата за документооборот включва входяща поща, разпределение по отдели, обработване от един или много служители, прехвърляне на препски, изходяща поща, категоризация и автоматична номерация.


 ДАБЧО 5.0 – СОФТУЕРНА И ХАРДУЕРНА МОДЕРНИЗАЦИЯ, GDPR И DPO ЗА „ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА”, РАЗРАБОТЕНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА/ 22.06.2020

 

Модернизация на хардуера и софтуерните сървъри. Електронен регистър на декларации по GDPR , регистър на версии и типове декларации. DPO роля за отговорника по защтита на личните данни. Обновяване на системата за сигурност и автоматични ахиви. Въвеждане на система за автоматично следене на нивото на услугите. Разработени допълнителни справки за контрол на срокове, допълнителен процес с роли предлагане на промяна в графика на и приемане на графика. Генериране на протоколи при промяна. Добавено направление ССЕВ. 

 

ДАБЧО 4.0 – ОБНОВЕНО ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА „ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА”, РАЗРАБОТЕНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА/ 05.11.2019

 

Отпечатване на гише на декларации по ЗЛД. Опдобряване на формата за подаване на заявка за заявление през електронната страница на агенцията. Изпращане на верификационна електронна поща за потвърждение при регистрация. Анализ на рискови профили по различни критерии и блокирането им.

 

ДАБЧО 3.0 – РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЪЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО /01.07.2012

 

Проектиране и разработване на пълна функционалност на системата ориентирана към предоставяне на пълни електронни услуги на гражданите. Гражданите могат през интернет сайта на агенцията www.aba.government.bg, в секция „Административно-правно обслужване/Онлайн записване за подаване на заявления” да подават онлайн заявления за удостоверение за българско гражданство. Гражданите самостоятелно попълват основната част от необходимата за подаване на заявление информация, като по този начин ефективността на работа на Агенцията се повишава. Така попълненото заявление го получават на е-майл. Агенцията може да управлява календара за приемане на заявления съобразно наличният ресурс. При подаване на заявление през Интернет, гражданите могат да отбележат в кой ден от свободните възможни им е удобно да входират документите в Агенцията, като по този начин се избягва натрупване на опашки на гише.

 

ДАБЧО 2.0 - РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРОВЕРКА СТАТУСА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО / 28.05.2011

Проектиране и разработване на разширена функционалност на системата ориентирана към предоставяне на електронни услуги на гражданите. Основните нови функции са автоматично издаване на разписка за приети документи за издаване на удостоверения, както и проверка на статуса на обработка на заявленията от граждани и консулства през интернет сайта на агенцията www.aba.government.bg, в секция „Административно-правно обслужване”.Направена е оптимизация на бързодействието на деловодната система. Разработени са нови отчети свързани със статуса на заявленията и финалните статуси.

 

 

ДАБЧО 1.0 - СОФТУЕРНА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА”, РАЗРАБОТЕНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА / 21.12.2010

АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА СЛЕДНТИТЕ ФАЗИ:

Анализ на изискванията

Изготвяне на предложение за функционалност

Обсъждане на функционалността между експерти на Уеб Трейд ООД и експерти на ДАБЧ

Разработка на системата

Обучение

Тестване

Внедряване в експлоатация

Системата е проектирана, разработена, тествана и внедрена в експлоатация рамките на осем месеца. От 03.01.2011г., Агенцията пренася цялата си основна дейност върху системата.

Системата е с изключителна висока степен на надеждност и защита, базирана е на клиент-сървър технология с механизми за автоматично архивиране, индивидуални права и журнал на всички дейности извършени от операторите. Тя обслужва целия процес от приемане на заявленията от гише, консулство или Министерство на правосъдието до предаване на издаденото удостоверение. Архитектурата на системата е изцяло съобразена с работния процес, всички права и отговорности на служителите на ДАБЧ са реализирани. Поддържат се приемане на заявления за дубликати и поредни удостоверения, следене на срока за обработка на заявленията, редица междинни и финални статуси на заявленията, сигурен и надежден процес на потвърждаване на финален статус на заявление от трима експерти, автоматично отпечатване на удостоверение, предаване на удостоверения, търсене, анализ и следене. Посредством разнообразни отчети могат да бъдат направени анализи, относно направленията на приемане/издаване на удостоверения, интересът от граждани от различни държави.

 

Софтуерни системи