• Начало
 • Образование
 • ACADI - информационна софтуерна платформа за управление на кандидатстудентски прием, учебния процес, изпити и общежития

Предназначение на софтуерната платформа ACADI.BG 

 • софтуерната платформа ACADI.BG е предназначена за използване от висши училища ( преди ВУЗ) за цялостно организиране на дейността им.
 • платформата е предназначена за ползване от студентски отдел, преподаватели, финанси, общежития, кандидат-студенти, студенти и доктори 

Основни функции 

 • настройка и управление на организационната структура на висшето училище
 • настройка на учебни години и учебен план, като няколко учебни плана може да са активни
 • управление на кандидатстудентска кампания за бакалаври, магистри и доктори
  • профил на кандидат-студента с възможност за редакция, верификация от учебен отдел
 • настройка до 10 класирания, възможност за тестово класиране във всеки момента, резерви, генериране на списъци
 • запис на студент
 • настаняване в общежитие - управление на блокове, стаи, леглова база, тарифи за стая, настаняване и на външни лица.
 • документооборот с възможност студентите да подават електронни документи през профила си и учебен отдел да одобрява документите
 • задаване на изпитни сесии, модул за определяне на изпитни дати в зависимост от графика на преподавателя и студентската група
 • управление на изпитни протоколи - групови и индивидуални, преподавателите нанасят оценки, които в последствие са видими в профила на студента
 • учебни зали
 • задължения на студенти - калкулиране на задължения за наем, ток, вода, допълнителни такси
  • възможност за плащане през профила с банкова карта и през e-pay
  • възможност за плащане на студентски такси през POS терминал.

Кандидатстудентска кампания 

 • Възможност за избор на една или няколко образователни степени:
  • Бакалавър
  • Професионален бакалавър
  • Магистър
  • Доктор
 • Добавяне на неограничен брой класирания (за прием на студенти)
 • Определяне период на активност на кампанията – начална и крайна дата
 • Обвързване на кандидатстудентска кампания с учебна година
  • Редовно държавна поръчка
  • Редовно платено
  • Задочно държавна поръчка
  • Задочно платено
  • Дистанционно държавна поръчка
 • Въвеждане на балообразуващи предмети и направления
 • Право на кандидатстване по кандидатстудентска кампания – позволено/забранено

Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.

Кандидат-студентите използват платформата за регистрация на кандидатура по избрана от тях кампания.

Учебен отдел може да изпраща индивидуални и групови съобщения към кандидат-студентите.

Учебна година 

 • Задаване период на активност на учебната година
 • Учебна година – календар работни/неработни дни

Учебна година е задължителен компонент при създаване на кандидатстудентска кампания, настаняване в общежитие, създаване на Разпис, Сесия, Изпитен протокол.

Логове 

 • Проследяване действията на потребителите в платформата на принципа кой, кога, какво

Съобщения и нотификации 

 • Платформата поддържа вътрешни съобщения- нотификации и съобщения, изпратени по електронна поща.
 • Архив изпратени съобщения
 • Нотификации при добавяне на документ (за документооборот) от студент

 

Учебен отдел

Управление организационната структура на университета 

 • Факултети
 • Катедри
  • Свързване на катедрата към конкретен факултет
  • Свързване на преподаватели към катедрата 
 • Департаменти
  • Свързване на преподаватели към департамент 
 • Професионални направления
 • Специалности
  • Специалност се свързва към факултет, катедра, степен и професионално направление
 • Дисциплини
  • Дисциплина може да се свърже към една или повече специалности

При създаването на учебен план се задава Специалност, Професионално направление и Дисциплини.

Специалности се посочват при създаване на кандидатстудентска кампания, учебен план, Разпис, Сесии, при кандидатура на кандидат-студент и при прехвърляне на КС към студент.

Автоматично се изчислява бала за конкретна специалност.

Кандидат-студенти

 • Редакция на профил на кандидат-студент:
  • Лични данни
  • Оценки и начин за участие в класиране
  • Документи за кандидатстване
  • Желани специалности
  • Намерение за ползване на общежитие
 • Управляване на права за редакция на кандидатура от кандидат-студент:
  • За конкретен Кандидат-студент
  • За конкретна Кандидатстудентска кампания
 • Импорт на оценки от тест:
  • Английски език
  • Биология
  • Общообразователен тест
 • Статус на кандидат-студент:
  • За обработка
  • Изчакване документи
  • Обработен
  • Недопуснат до класиране
  • Некласиран 
  • Резерва
  • Класиран
  • Записан
 • Подстатус на кандидат-студент:
  • Статус Класиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус Некласиран с подстатус:
   • 1 класиране
   • 2 класиране
   • 3 класиране
  • Статус „За обработка“:
   • Регистриран
   • Изчакване на онлайн корекция
   • Изчакване на оригинали
   • Обработка на оригинали
 • Бележки към кандидат-студенти
 • Експорт на кандидат-студенти
 • Лог за кандидат-студенти - Запис на информация за действията по кандидатура на кандидат-студент
 • Нотификация по имейл за действия по кандидатура на кандидат-студенти
 • Регистър на кандидат-студенти
 • Прехвърляне на кандидат-студент към студент

Всяка редакция от Учебен отдел по конкретна кандидатура се отразява в профила на Кандидат-студента.

Намерения за ползване на общежитие се отбелязват в Справки.

Правата за редакция на кандидатура от кандидат-студент зависят от позволена/забранена за кандидатстване кандидатстудентска кампания.

При прехвърляне на КС към студент не се изтрива профила на КС, а се променя като роля студент

Студенти 

 • Специалност/учебен план и семестър
 • Факултетен номер
 • Бележка към студента с възможност за добавяне на файл
 • Документи:
  • Добавяне на документи към студент 
   • Съобщение към документ
   • Тип документ
 • Бланки:
  • Заявление
  • Заявление за изпит
  • Молба-декларация за стипендия
  • Заявление за разсрочено плащане
  • Декларация за здравно-осигуряване
  • Уверение за банка
  • Заявление-декларация за настаняване
 • Видимост на документа от роли потребители
 • Статус и подстатус на студент:
  • Записан
   • Редовен
   • Прехвърлен от друг ВУЗ
   • Признат семестър
   • Възстановени права прехвърлен
  • Прекъснал
   • Незаверен семестър
   • Неплатена такса
   • Слаб успех
   • Лични причини
   • Здравословни причини
   • Незаписване на семестър
  • Семестриално завършил
  • Дипломиран
   • Бакалавър
   • Магистър
  • Отписан
   • Изключен 
   • Напуснал
  • Отписан с право на дипломиране
   • Отписан с право на дипломиране
 • o   Изпити и оценки от изпити на студента
 • o   Учебен план на студента
  • Оценки по учебен план от Изпитни протоколи със статус „Нанесен в главна книга“
 • Задаване на избираеми и факултативни дисциплини индивидуално за студент

Изпитни протоколи 

 

 • Създаване
 • Редакция
 • Нанасяне на оценки – от преподавател и от учебен отдел
 • Заключване редакция от преподавател
 • Статус „Нанасяне в главна книга“ – прехвърляне на оценки в Учебен план на студента
 • Нанасяне на корекции от учебен отдел
 • Бележка към изпитен протокол
 • Оценки:
  • Дробни:
   • Оценки с думи
   • Оценки с цифри
   • ECTS
  • Цели:
   • Оценка с думи
 • Изпитни сесии:
  • Редовна
  • Поправителна
  • Ликвидационна
  • Поправителен изпит
  • Признати оценки

Документооборот

 • Обработка на документи на студент
  • Резолюция към отразен документ
  • Съобщение към документ
  • Качване на файл
 • Регистър очакващи резолюция и отразени документи
 • Обработка от учебен отдел, управител общежитие и/или финансов отдел, в зависимост видимостта на документа.
 • Преглед на документооборот от преподавател.

Класиране

 • Създаване на класиране:
  • 1-во, 2-ро и 3-то класиране – неограничен брой пъти
  • Генериране на PDF файл с класирането
  • Качване на подписан документ за класиране
  • Отбелязване на приключило класиране
 • Генериране на Excel файл – заглавка+резултати по специалности;

Учебен план

 • Задаване форма на обучение:
  • Редовно
  • Задочно
  • Дистанционно
 • Избор на специалност
 • Въвеждане на професия
 • Срок в обучението по семестри
 • Начална дата, от която влиза в сила учебния план
 • Добавяне на дисциплини за всеки семестър:
  • Задължителни дисциплини
  • Избираеми дисциплини
  • Факултативни дисциплини
   • Група от Избираеми/Факултативни дисциплини
   • Код за конкретна дисциплина
 • Хорариум в часове за всяка дисциплина/група– Лекции, Семинарни, Лабораторни, Извън аудиторна заетост
 • Кредити за всяка дисциплина/група
  • Избор на конкретни факултативни и избираеми дисциплини по учебен план
  • Лог – Информация за извършените действия по конкретен учебен план

Разпис

 • Добавяне на разпис за конкретна специалност към учебен план по учебна година
 • Разпис към няколко учебни плана
 • Разпис по семестри – за конкретен период

Сесии

 • Управление на изпитни сесии
 • Преглед на календар с изпити
 • Управление на изпити – добавяне и редакция на изпит

Учебни зали

 • Тип зала:
  • Аудиторна
  • Семинарна
  • Лаборатория
 • Капацитет на зала

Справки

 • Справка за кандидат-студенти с намерение да ползват общежитие:
  • брой желаещи от общ брой кандидати
  • преглед на желаещите
 • Справки по студенти:
  • Записани
  • Прекъснали

 

Управител общежитие

Настаняване

 • Учебна година
 • Вид настаняване – от списък с тип наематели
 • Период на настаняване
 • Резервиране на легло
 • Наемател – външно лице/студент
 • Освобождаване на стая от наемател
 • Архив настанявания
 • Просрочени настанявания
 • Настаняване на външно лице – българин/чужденец
 • Настаняване на студент
 • Генериране на документи при настаняване

Документооборот

 • Обработка на документи подадени от студент

Начисляване на задължения

 • Задължения за наем
 • Други задължения:
  • Консумативи – ток и вода по блок или по стая;
  •  Други – Счупено, Депозит, Друго;

Плащане на задължения


Тарифи за стая със заемане на 1/2/3/4 легла в стая според тип наемател и тип стая.

Регистър на настанените.

Регистър и управление на блокове, стаи, легла.

Проверка за свободни стаи и свободни легла.      

Добавянето на ново настаняване от стая се отбелязва в меню „Настаняване“.

 

Кандидат-студент

Кандидатстване за Магистър/Бакалавър (Проф. бакалавър)

 • o   Възможност за кандидатстване/регистрация:
  • §  Лични данни
  • §  Образование, оценки и начин на кандидатстване:
   • ·         ДЗИ
   • ·         Изпитен тест във ВУТП
   • ·         Конкурсен изпит/тест във друг ВУЗ
  • §  Документи за кандидатстване
  • §  Желани специалности
  • §  Намерение за ползване на общежитие
 • o   При кандидатстването платформата изчислява бала за съответната специалност
 • o   Магистър:
  • §  Въвеждане на професионално направление и специалност към придобито образование за момента.
  • §  Минимален бал при кандидатстване за магистър.
 • o   Създаване на профил на кандидат-студент след завършване на кандидатура
 • o   Информационно съобщение за успешна регистрация в платформата
 • o   Имейл за потвърждаване на регистрация 
 • o   Задължителна смяна на парола след първоначален вход в системата

Достъп и редакция на кандидатура, в случай, че Учебен отдел позволи

 

Студент - потребител

Добавяне на документи

 • Съобщение към документ
 • Качване на файл

Шаблони на документи – Бланки

Изпити - Преглед на резултати по изпитен протокол

Учебен план

 • По семестри – дисциплина, кредити и оценка

Разпис

 • Учебен разпис за текущите семестър и учебна година

Преподаватели – списък

Задължения към Общежития

 

Преподавател - потребител

Регистър студенти

 • Студентско досие

Учебен план

Учебни зали

Преглед структура на университета

Сесии

 • Календар на изпитите на преподавател
 • Управление изпити – редакция на изпитите на преподавателя
 • Преглед на всички изпити към конкретна специалност
 • Резервиране на дати за изпити

Документооборот

 • Преглед на документи от студент

Изпитни протоколи

 • Преглед и нанасяне на оценки по протокол

 

Финансов отдел

Настаняване

 • Активни
 • Просрочени
 • Архив 

Документооборот

 • Обработка на документи от студент

Софтуерни системи