• Начало
 • Ютилити
 • Система за обмен на данни по единен електронен формат по Правила за търговия на електрическа енергия - чл.88 ПТЕЕ

 Смяна на парола за комуникация с EVN 

 • Смяната на парола е съобразена с Техническата спецификация за обмен на данни между участници на пазара на електрическа енергия, 3.6.1. Сервиз за смяна на парола, ПТЕЕ Правилник за търговия на електрическа енергия
 • История на сменените пароли – потребител, дата, стара парола
 • Новата парола, ще се допуска само ако отговаря на изискванията

Настройки – В настройки се задава дали и колко често да се проверява за наличието на нови измервания:

 • без автоматично изтегляне
 • веднъж на час
 • веднъж дневно
 • веднъж на седмица

Допълнителна възможност за изпращане на измерванията в XML и Excel през електронна поща до предварително зададени потребители.

Изтегляне на измервания в XML формат

 • Изтеглянето на файлове е съобразено с Техническата спецификация за обмен на данни между участници на пазара на електрическа енергия, 3.6.4. Сервиз за download на XML съдържание, както и процеса по потвърждаване 3.6.5. Сервиз за потвърждение на получено съобщение (download), ПТЕЕ Правилник за търговия на електрическа енергия
 • При изтеглянето се пази информация за:
  • Id на съобщението
  • Име на документа
  • Дата на изтегляне
  • Дата на потвърждаване на изтегляне
  • Към кого е изпратено
  • Възможност за индивидуално изпращане към определен потребител
 • Възможно е и моментна проверка и изтегляне при налични документи

 

Конвертиране -  автоматично конвертиране в XLS, регистриране на точки на измерване и прехвърляне на измерванията към точките

Конвертирането се извършва по EDIFACT формат

Софтуерни системи